Genel Bilgiler

     

  Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.

  Performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurları arasında yer alan faaliyet raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

  5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.

  Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2018 - 2022 yılları arasında yürütülen iş ve işlemlere ilişkin birim faaliyet raporları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

                  

1-Kontrol Ortamı Standartları

 İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu  

Risk Envanteri Tablosu 

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları 

İş Akış Şemaları

KFS3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı 

 KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2018 Faaliyet Raporu

2019 Faaliyet Raporu

2020 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2022 Faaliyet Raporu

2023 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim       

 

 

  Üniversitemiz Senatosunun 02.09.2021 tarih ve 20 nolu toplantısında; Üniversitemiz “İç Kontrol Sistemi Yönergesi” kabul edilmiş olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünce  Üniversitemiz “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Komisyonu ve İç Kontrol İdare Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. 11.12.2023 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Komisyonu ve İç Kontrol İdare Çalışma Grubu güncellenerek;   Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN tarafından onaylanmıştır.

 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

 

 

 

 

 

İç Kontrol Komisyonu

 


 

 

İç Kontrol İdare Çalışma Grubu

 


Son Güncelleme: 2024-01-22 15:23:28
                             

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024