BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİNİN GÖREVLERİ

a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

b) Bütçeyi hazırlamak.

c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

e) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

f) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

g) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

i) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu

izlemek ve değerlendirmek.

j) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Son Güncelleme: 2019-12-03 08:36:58
              


                 

                                                                              Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020